Natuurherstel op Griend

Griend

In september 2016 voerde aannemer Boskalis op Griend natuurherstel uit in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. In vier weken kreeg het onbewoonde Waddeneiland een brede vooroever, die Griend moet beschermen tegen verdere afslag.
De werkzaamheden vielen vanaf de veerboten tussen Harlingen en de eilanden nauwelijks op. Alles was er op gericht om het werk zo snel mogelijk uit te voeren met zo wei-nig mogelijk hinder voor de vogels.

Vanuit de Blauwe Slenk, een geul onder Griend, transporteerde een baggerschip dag en nacht zand via een persleiding naar het eiland. Het zand was afkomstig uit eerder vaargeulonderhoud door Rijkswaterstaat’, licht Mark van de Zande, technisch manager baggeren en bergingen toe. ‘Zo maken we werk met werk.’

Met een bulldozer werd het zand verwerkt tot een 400 m brede vooroever aan de westkant van het eiland. ’s Nachts gebruikte Boskalis op het eiland groen licht om de natuur te ontzien. Om de hinder voor de trekvogels te beperken, werd het werk tijdens springtij stilgelegd. Op de vooroever kwamen rijen schelpenbanken. Hiermee wordt aangesloten bij de natuurlijke opbouw van Griend, want het eiland wordt van natura beschermd door een wal van schelpen, plantenresten en zand.

Om de aantrekkelijkheid van Griend voor broedende vogels te vergroten, werden delen van Griend geplagd. Boskalis verwerkte de plaggen in de vooroever. In de noordelijke huisdijk werd een kleine opening gemaakt, waardoor het zeewater bij hoge waterstanden de kwelder in kan lopen en klei afzetten. Daarmee krijgt de kwelder de kans om via natuurlijke weg op te hogen.

Luchtfoto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat